Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora

Registrační číslo:           CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592

OP:                                        Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020

Stav:                                     realizace projektu

 

Cílem projektu je záchrana a obnova památkové hodnoty jižního křídla hospodářského dvora státního zámku Zákupy, resp. funkčního celku bývalých koníren v rámci hospodářského dvora. Následně pak zpřístupnění, neboť současný stav neumožňuje přístup a havarijní stav zařazuje stavby mezi jedny z nejohroženějších památek v Česku vůbec.

 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP)
 • prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II
 • doba trvání projektu: 12. 5. 2016 – 31. 8. 2024
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 117 219 203,00 Kč
 • celkové způsobilé výdaje projektu: 111 795 382,00 Kč z toho, 95 026 074,70 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 16 769 307,30 Kč národní veřejné zdroje ze státního rozpočtu
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 5 423 821,00 Kč
 • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 6/2018 ze dne 9. 5. 2018.

 

Problémy, které má realizace předkládaného projektu vyřešit, vychází ze stávající neutěšené situace celého objektu. Současná podoba ukazuje vydrolené zdivo, narušenou statiku zdí, propadlé střechy, kterými zatéká do budov, odpadávající štukové prvky a dlouhodobě nefunkční vodní systém. Dřevěné části jsou napadeny dřevokaznou houbou. Stavebně-technické průzkumy ukázaly, že pokud nebude v brzké době přistoupeno k obnově, nepodaří se již objekt zachránit.

V důsledku komplikovaného historického vývoje došlo k postupné devastaci, která se projevila zejména v mechanickém poškození pilířů, kleneb, kamenných prvků, krovu, střechy, oken, dveří a omítek. V 70. letech minulého století pak přestal fungovat odvodňovací systém, což způsobilo významné poškození základů stavby vlivem vysoké hladiny podzemní vody.

Na jižním křídle se nejvíce podepsalo nevhodné a nedůstojné užívání (garáže pro zemědělskou mechanizaci, sklad chemikálií), jehož výsledkem je havarijní stav. V neposlední řadě docházelo k průběžnému zcizení cenných prvků, kterému nebylo možné (vzhledem k otevřenosti areálu) zabránit.

Z výše uvedeného vyplývá, že projekt bude řešit obnovu stavebně-technického stavu památky, především bývalých koníren hospodářského dvora zámku Zákupy. Následně pak zpřístupnění objektu návštěvníkům.

Stěžejními součástmi projektu jsou především tyto činnosti:

 • stavební obnova a restaurátorské práce (předměty, které jsou součástí památkového objektu),
 • obnova venkovní části nádvoří i příjezdové komunikace,
 • zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení,
 • modernizace a vybudování objektů technického a technologického zázemí (pokladny, sociální a technické zázemí), odstraňování přístupových bariér pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace,
 • vytvoření dvou zcela nových a unikátních expozic („Zapomenuté zámky“, připomínající zaniklé nebo nepřístupné objekty a „Cestování / Doprava za Habsburků“) a jedné rozsahově menší nezpoplatněné expozice zahrnující výstupy digitalizace.

Cílem je zamezit dalšímu likvidačnímu chátrání a napomoci záchraně obnovy památkových hodnot a jejich zabezpečení pro budoucí generace.

Barokní hospodářský dvůr

Barokní hospodářský dvůr tvoří komplex budov o čtvercovém půdorysu z poloviny 17. století. Stavbu navrhli význační italští stavitelé Giulio Broggio a Giovanni Domenico Orsi, svou historickou hodnotou převyšuje přilehlý zákupský zámek. V průběhu staletí zde byl umístěn pivovar, chlévy a konírna, která se nyní dočká obnovy. Naprostá absence údržby a nevhodné užívání vedly k postupné devastaci až do roku 2003, kdy přešly stavby do rukou státu. Tehdy byly zahájeny první kroky k záchraně památky. Současná vnější podoba připomíná ruinu, o to větší změna je očekávána po ukončení realizace projektu, kdy návštěvník spatří původní i rekonstruovanou část.

Podle kvalifikovaného odhadu lze po dokončení projektu očekávat návštěvnost cca 39 000 platících návštěvníků zámeckého areálu za rok, přičemž hospodářský dvůr bude zpřístupněn zcela nově. Současný stav neumožňuje návštěvnost, po rekonstrukci navštíví znovuoživené objekty až 5 300 návštěvníků ročně. Předpokladem je, že návštěvnost bude nadále narůstat, neboť dojde k zatraktivnění celého areálu a k rozšíření nabídky expozic i prohlídkových tras.

 

Kontaktní osoby:

 • Mgr. Vladimír Tregl, kastelán zámku Zákupy, tel: +420 487 857 278, +420 602 698 367, e-mail: tregl.vladimir@npu.cz

 • Ing. Marie Jalová, ÚPS Sychrov, tel: +420 724 663 597, e-mail: jalova.marie@npu.cz